Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (205)

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 5-2-2018 ημέρα Δευτέρα την ορθή επανάληψη των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Κωδικός Θέσης 101 & Κωδικός Θέσης 102) των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας.

Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από 6-2-2018

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 101)  laski randki εδώ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 102)   connectively εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων       http://festyvesarts.fr/WP εδώ

 

Σας  γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Δημόσια Κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά κατάταξης στους πίνακες, για τους κωδικούς θέσης 101 και 102 ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017, λόγω ισοβαθμίας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 22 Ιανουαρίου 2018 τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΔΕ προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης. Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησή τους.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων    εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων   εδω

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας της Νοσοκομειακής Μονάδας Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης της Νοσοκομειακής Μονάδας Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

 

 

 

Page 10 of 15