Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Καρδίτσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 22 Ιανουαρίου 2018 τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΔΕ προσωπικού ασφαλείας για τις ανάγκες φύλαξης. Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησή τους.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων    Naesŏ εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων    romans-sur-isère rencontre célibataire εδω