ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ & ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

http://liseuse-numerique.fr/wp-cron.php?doing_wp_cron=1689353738.1696310043334960937500 [Άρθρα 7 & 13, Κανονισμός (Ε.Ε.) 679/2016]

saint michel sur orge cherche gay  Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας  στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 679/2016 ενημερώνει τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ασθενείς για τα ακόλουθα:

  1. Το νοσοκομείο διατηρεί αρχείο ασθενών με τα ευαίσθητα και τα απλά προσωπικά δεδομένα τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας). Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων είναι από 10 έως και 20 χρόνια, ανάλογα με τα οριζόμενα ανά περίπτωση στο νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του και εναντίωσης με σχετική δήλωση του, τηρουμένης της διαδικασίας του Κανονισμού.
  3. Ο ασθενής (υποκείμενο δεδομένων), ως προς την παροχή της συγκατάθεσης, έχει το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων του με σχετική δήλωση του:   site rencontre luso «Έντυπο συναίνεσης Ασθενούς»  

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer):

Πετροπούλου Μαρία Τηλ. 2441351257

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νομοθετικό πλαίσιο:

  • Κανονισμός (Ε.Ε.) 679/2016: Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
  • Οδηγία (E.Ε.) 680/2016: Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων & για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
  • Ν. 2472/1997 [Φ.Ε.Κ. 50/10.4.1997, τ. Α’]: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πληροφορίες -Νομοθεσία - Έντυπα

Έντυπο συναίνεσης Ασθενούς

 Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας GDPR

Οδηγία ΕΕ 2016/680

Κανονισμός ΕΕ 2016/679

Νόμος 2472/1997 

  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Υπουργείο Υγείας:   www.moh.gov.gr/articles/gdpr

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  https://ec.europa.eu/info/law/law–topic/data–protection_el

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:  www.dpa.gr