ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

hosp111Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει επί θητείας επτά (7) θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. 

 
Κείμενο προκήρυξης εδώ