Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Προσωρινοί πινάκες κατάταξης, της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και χώρους παροχής εργασίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Προσωρινοί πινάκες κατάταξης, της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Page 9 of 34