ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Προσωρινοί πινάκες κατάταξης, της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Ανανέωση και καλλωπισμός χώρων χειρουργείου

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Page 6 of 31