Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί (23)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ PHILIPS HD11-XE ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΠ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 16-6-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΩΣ 02-06-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια             « Φρούτων - Λαχανικών » CPV 15331100-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρδίτσας -Διαμέρισμα Β και του Ξενώνα Ψυχαργώς και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης βάσει του δελτίου τιμών του Τμήματος Εμπορίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΕΩΣ 01/06/2017

Σύμφωνα με τη διακήρυξη 9/2017 η διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο μπορεί να εκτελεστεί είτε με φορητά πιστοποιημένα δοχεία τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης , είτε με ψυκτικούς θαλάμους εντός οχήματος , όπως εκτελείτε το έργο έως σήμερα.

Η καταλληλότητα των ψυκτικών θαλάμων   να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά που ορίζονται στη σελ 18 της διακήρυξης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την συντήρηση των αυτοτελών μονάδων κλιματισμού (split)του Νοσοκομείου. CPV 50730000-1

Προκειμένου να προβούμε στη συντήρηση των αυτοτελών μονάδων κλιματισμού (split)τουΝοσοκομείου καλούμε τους επαγγελματίες του είδους που επιθυμούν τη συνεργασία με την υπηρεσία να καταθέσουν κλειστή τεχνική - οικονομική προσφορά έως τις 05-06-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) CPV79212000-3για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 06-06-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 532/28/08-05-2017 απόφαση Δ.Σ.

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ» (ΣΙΤΙΣΗ) CPV 15894220-9» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 06-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 496/27/27-04-2017 απόφαση Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΩΣ 29-05-2017 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6738

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2