(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανάρτησε  στις 5-2-2018 ημέρα Δευτέρα την ορθή επανάληψη των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Κωδικός Θέσης 101 & Κωδικός Θέσης 102) των υποψηφίων για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας.

Κατά των  πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, στο ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία,  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),η οποία αρχίζει από 6-2-2018

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 101)  http://poissons-de-marion.fr/?molozivo=recherche-femme-haitienne-pour-mariage&e5f=21 εδώ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης (Κωδικός Θέσης 102)   incontri scorze εδώ

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων       Imperial εδώ