Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια « Φρούτων - Λαχανικών » CPV 15331100-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρδίτσας -Διαμέρισμα Β και του Ξενώνα Ψυχαργώς και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την προμήθεια             « Φρούτων - Λαχανικών » CPV 15331100-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρδίτσας -Διαμέρισμα Β και του Ξενώνα Ψυχαργώς και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης βάσει του δελτίου τιμών του Τμήματος Εμπορίου

Download attachments: