ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 8/2017

gay seznamka tábor Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια http://larinconadadetajo.es/?typoy=paginas-web-para-conocer-personas&14f=25 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ) CPV79212000-3για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

knowingly Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στ http://bligoo.com.ve/?kolko=menu-para-solteros&9cd=f6 o Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 06-06-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 532/28/08-05-2017 απόφαση Δ.Σ.

Download attachments: