ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚ.6/2017

best interracial dating site for 50 plus Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια http://bulldogstudio.es/?kliwe=chat-movil-espa%C3%B1a&3aa=4d «ΓΕΥΜΑΤΑ avodart cost goodrx ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ» (ΣΙΤΙΣΗ) CPV 15894220-9» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

http://pebama.cz/1908-dtcz64708-městečko-trnávka-gay-seznamka.html Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στ o Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας στις 06-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 496/27/27-04-2017 απόφαση Δ.Σ.

Download attachments: