Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ,CPV (85111200-2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Tο κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στη Διαύγεια με ΑΔA: Ω9ΕΦ4690ΒΙ-Μ6Δ

Η πρόσκληση http://adular-karpacz.pl/?plpl=petanque-singli  εδώ