Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την συντήρηση του Ηλεκτρικού Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Νοσοκομείου (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016)

Το κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΟΚΔ4690ΒΙ-9ΑΝ 

Η πρόσκληση twitter εδω